تماس با سايت گيشه

سايت گيشه در شركت ابركاكيا رايانه طراحى گرديده است و هم اكنون نيز پشتيبانى گيشه توسط همين شركت انجام ميگيرد.
بنابراين براي تماس با ما به شركت ابركاكيا مراجعه فرماييد.

http://www.abarkakia.com